fbpx

Schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, counseling of aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtnemer: Genesis van Os, Burnout & Mindset coach, te Den Haag. 
Cliënt of coachee:

 1. Overeenkomst: schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.
  e. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin de woords.

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden gelden ook voor alle dienstverlening die plaatsvindt via chat-sessies, e-mail of anderszins via internet.
3. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever zich akkoord heeft verklaard met de door opdrachtnemer opgestelde overeenkomst en deze voor akkoord getekende overeenkomst in bezit van opdrachtnemer is gekomen.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach/trainer kan worden verwacht. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, cliënt of coachee; nooit een resultaatverplichting.
2. Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat de opdrachtgever, cliënt of coachee er zorg voor draagt/dragen dat alle informatie, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever, cliënt of coachee redelijkerwijs behoort/behoren te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtgever, cliënt of coachee staat/staan in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie.
3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever, cliënt of coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5 – Contractduur / uitvoeringstermijn
1. Bij het aangaan van een overeenkomst spreken opdrachtnemer en opdrachtgever, cliënt of coachee de datum af waarop de dienstverlening begint. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de overeengekomen periode. Counseling en/of coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever vrij om de counseling en/of coaching op elk gewenst moment, schriftelijk te beëindigen.
2. Als er voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen is, kan in onderling overleg worden besloten eerder te stoppen met counseling en/of coaching of langer door te gaan.

Artikel 6 – Geheimhouding
1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de opdrachtgever, cliënt of coachee of uit andere bron heeft verkregen.
2. Relevante informatie die voortvloeit uit chat-sessies, e-mails of gesprekken zal in een beveiligd dossier worden bijgehouden. Het dossier dat de opdrachtnemer bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Mits niet anders overeengekomen zal het dossier vijftien jaar na afloop van de overeenkomst worden vernietigd.
3. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zowel papieren, als op de computer opgeslagen gespreksverslagen en andere gegevens over de opdrachtgever, cliënt of coachee, goed worden beveiligd en niet toegankelijk zijn voor anderen. Het beheer van opgeslagen gespreksverslagen of e-mails op de computer van de opdrachtgever, cliënt of coachee behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, cliënt of coachee.
4. De opdrachtnemer neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld partner, ouders of huisarts) na overleg en met toestemming van de opdrachtgever, cliënt of coachee. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.
5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 7 – Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Tenzij anders afgesproken.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan en betaling niet anders is overeengekomen, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt aan opdrachtgever een betalingsherinnering gestuurd. De betalingstermijn na de herinnering is eveneens 14 dagen. Voldoet opdrachtgever niet aan zijn/haar verplichtingen, dan volgt een tweede herinnering, waarbij een betalingstermijn van 7 dagen geldt. Bij het verzenden van deze aanmaning wordt een bedrag van € 25,– als zijnde administratiekosten in rekening gebracht. Bij overschrijding van de laatstgenoemde termijn van 7 dagen na de aanmaning is opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen en zal inning van het verschuldigde bedrag inclusief administratiekosten onverwijld in handen worden gegeven van derden.
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever/cliënt zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Tarieven
1. De tarieven van het aanvang van de programma’s inclusief BTW ( 21%). Deze bedragen zijn op te vragen.
2. De tarieven worden jaarlijks herzien. Veranderingen worden ruim tevoren aangekondigd.
3. Kosten voortvloeiend uit maatregelen/wetgeving opgelegd van overheidswege worden doorberekend.
4. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en deze apart te vermelden op de factuur.
5. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten.
6. Reiskosten (ad €0,25 per kilometer) en reistijd worden apart berekend.

Artikel 9 – Klachten
1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever, cliënt of coachee binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiïng van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever, cliënt en coachee aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever, cliënt of coachee schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 10 – Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor (gevolgen van) het gedrag van opdrachtgever, cliënt of coachee tijdens en buiten de sessies. De opdrachtgever, cliënt of coachee blijft/blijven verantwoordelijk voor het eigen gedrag, gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever, cliënt of coachee heeft/hebben genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
  2. Kinderen tot 16 jaar, hebben voor begeleiding van opdrachtnemer, toestemming van hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers nodig. Deze ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het kind.
  3.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever, cliënt of coachee.
  4. Indien de opdrachtgever, cliënt of coachee aantoont/aantonen dat hij/zij door een aantoonbare fout van de opdrachtnemer schade heeft/hebben geleden die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
  5. Sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en/of het gebruik van Skype of enig andere software.
  6. Voor mensen bij wie zware psychosociale problematiek, psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening niet geschikt. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw huisarts en laat u eventueel doorverwijzen naar psycholoog/psychiater. De opdrachtnemer neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een counselings- en/of coaching traject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een psycholoog of psychiater om een diagnose.

Artikel 12 – Opzegging en annulering
1. Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen. De annulering dient schriftelijk bevestigd te worden en aan wederpartij te worden medegedeeld.
2. Eenzijdige opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3. Indien de opdrachtgever, cliënt of coachee, om welke reden dan ook, niet in staat is/zijn een geplande afspraak voor een sessie na te komen, dan dient dit uiterlijk 48 uur van tevoren gemeld te worden aan de opdrachtnemer (eventueel via voice-mail of via e-mail). Bij niet verschijnen op de afspraak of wanneer minder dan 48 uur voor de afspraak wordt geannuleerd, dient het volledige tarief te worden betaald, ook in situaties van overmacht.

Artikel 13 – Overmacht
1. In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer ontslaat dit de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever, cliënt of coachee uitdien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en belang kan doen gelden.

 1. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, cliënt of coachee. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht te annuleren of uit te stellen, echter onder de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te betalen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Ik heb de voorwaarden gelezen en ga akkoord met de Algemene- en Betalingsvoorwaarden voor het Phoenix Programma van drie maanden.

 

Datum:

Handtekening coachee:                                 Handtekening opdrachtnemer:

 

 

Genesis van Os

Schrijf je in voor het Gratis Webinar'Hoe herken ik een burn-out?'

Schrijf je nu in en profiteer van leuke voordelen. Aan het eind van het webinar krijgt iedereen een fijn cadeautje van mij.

Er zijn nog 10 plekken beschikbaar.